Rozdział I.
Postanowienia ogólne

§ 1

Nazwa stowarzyszenia brzmi: Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” Federacja Skautingu Europejskiego w skrócie SHK-Zawisza-FSE (zwane dalej „Stowarzyszeniem”).

§ 2

Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.

§ 3

1. Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Stowarzyszenie należy, zgodnie z porządkiem prawnym, do Międzynarodowego Związku Przewodniczek i Skautów Europy – Federacji Skautingu Europejskiego, który zgodnie z prawem kanonicznym ma status prywatnego stowarzyszenia wiernych świeckich na prawie papieskim.

§ 4

Siedzibą władz naczelnych Stowarzyszenia jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 5

1. Stowarzyszenie jest prywatnym stowarzyszeniem wiernych w rozumieniu kanonu 299 § 3 i kanonu 300, w związku z kanonem 312 § 1 pkt 2 Kodeksu prawa kanonicznego, a organizacja katolicką w rozumieniu prawa polskiego.
2. Stowarzyszenie posiada Duszpasterza Krajowego wybieranego przez Zarząd Stowarzyszenia i zatwierdzanego przez Konferencję Episkopatu Polski, na podstawie wniosku przedkładanego przez Przewodniczącego Stowarzyszenia.
3. Stowarzyszenie podlega nadzorowi władzy kościelnej, zgodnie z kanonem 305 Kodeksu prawa kanonicznego.

§ 6

Oznakami Stowarzyszenia są:
1. lilijka skautowa z tarczą herbową, na tarczy umieszczony jest krzyż z literą „V” w podstawie. Treścią tej oznaki są słowa „Veritas Vincit” – „Prawda zwycięża”;
2. ośmioramienny czerwony krzyż opactwa Morimond (powszechnie nazywany „krzyżem zakonu szpitalników św. Jana Jerozolimskiego), z umieszczoną na przecięciu ramion złotą lilią – symbolizującą skauting.

Rozdział II.
Charakter, cele i metody pracy Stowarzyszenia

§ 7

Stowarzyszenie prowadzi działalność oświatowo-wychowawczą na rzecz ogółu społeczności, której celem jest dostarczenie dzieciom i młodzieży środków osobistego rozwoju, poprzez praktykowanie tradycyjnej metody skautowej opracowanej przez założyciela skautingu Roberta Baden-Powella, rozwiniętej przez Jakuba Sevina i założycieli harcerstwa polskiego, w oparciu o zasady religii rzymskokatolickiej i poprzez możliwie najszerszą współpracę z młodymi ludźmi z innych krajów europejskich.

§ 8

Do zadań Stowarzyszenia należy promowanie wśród swoich uczestników i członków oraz innych osób:
1. dbałości o zdrowie, higienę osobistą, kulturę fizyczną i sport oraz szacunek dla przyrody,
2. troski o rozwijanie umiejętności praktycznych, zaradności i gospodarności,
3. dbałości o zdobywanie wiedzy w szkole i poza nią, kształtowanie charakteru i przygotowanie do wykonywania zawodu,
4. troski o okazywanie szacunku oraz niesienie pomocy innym bez względu na rasę, narodowość i wyznanie, a w szczególności o rozwijanie przyjacielskich kontaktów z młodymi ludźmi z innych krajów europejskich i naukę języków obcych oraz podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
5. dbałości o poznanie i praktykowanie swojej wiary.

§ 9

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

1. prowadzenie pracy wychowawczej w sposób zróżnicowany, w odrębnych jednostkach dla chłopców i dla dziewcząt, szanując ich zróżnicowane potrzeby i możliwości psychofizyczne;
2. bliską współpracę z rodzicami dzieci i młodzieży, uczestniczących w pracy wychowawczej Stowarzyszenia;
3. organizowanie zajęć harcerskich w ciągu roku (zbiórek, biwaków i imprez na łonie przyrody, zajęć upowszechniających kulturę fizyczną i sport);
4. organizowanie zimowisk, obozów i wędrówek letnich;
5. organizowanie akcji zarobkowych przez jednostki Stowarzyszenia na potrzeby działalności statutowej;
6. organizowanie obozów szkoleniowych i kursów kształcenia dla kadry wychowawczej;
7. prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej na potrzeby Stowarzyszenia;
8. organizowanie zaopatrzenia uczestników i członków Stowarzyszenia w mundury, oznaczenia, wydawnictwa, materiały pedagogiczne i podstawowy ekwipunek harcerski,
9. organizowanie sympozjów naukowych, wystaw, imprez kulturalnych, itp.

Rozdział III.
Członkowie i uczestnicy, ich prawa i obowiązki

§ 10

Ze względu na wychowawczy charakter Stowarzyszenia jego członkiem może być jedynie osoba pełnoletnia, która formalnie zadeklaruje akceptację charakteru i celu Stowarzyszenia oraz podejmie w Stowarzyszeniu czynną pracę wychowawczą lub inną formę pomocy w realizacji zadań Stowarzyszenia.

§ 11

Ze względu na charakter podjętego zaangażowania członkowie Stowarzyszenia dzielą się na członków czynnych i członków wspierających.

§ 12

Osoby niepełnoletnie, a także pełnoletnie ze wszystkich gałęzi wiekowych, które uczestniczą w pracy wychowawczej Stowarzyszenia w jego jednostkach, posiadają status uczestników.

§ 13

1. Członkami czynnymi są osoby pełniące funkcje wychowawcze w Stowarzyszeniu.  Są to w szczególności: Przewodniczący Stowarzyszenia, Naczelnik Harcerzy i jego zastępcy oraz asystenci, Naczelniczka Harcerek i jej zastępcy oraz asystenci, Skarbnik Stowarzyszenia, Sekretarz Krajowy, Namiestnicy / Namiestniczki gałęzi i ich asystenci, członkowie Ekip Krajowych i władz naczelnych, komendanci / komendantki chorągwi i ich zastępcy oraz asystenci, hufcowi / hufcowe i ich zastępcy oraz asystenci, szczepowi / szczepowe, , szefowie / szefowe jednostek Stowarzyszenia oraz ich przyboczni.
2. Osoba pragnąca zostać członkiem czynnym Stowarzyszenia winna przejść w Stowarzyszeniu okres kandydacki uzyskując w tym czasie podstawowe kwalifikacje wychowawcze.  Uzyskanie członkostwa następuje w chwili powołania na funkcję przez Naczelnika Harcerzy lub Naczelniczkę Harcerek.
3. Członek czynny Stowarzyszenia nie może należeć do innej organizacji harcerskiej lub skautowej.
4. Członkowie czynni mają prawo:
a) czynnie uczestniczyć we wszystkich formach aktywności własnego kręgu / ogniska;
b) uczestniczyć w Sejmiku Stowarzyszenia z czynnym i biernym prawem wyborczym;
c) używać oznaki i strój Stowarzyszenia.

5. Członkowie czynni mają obowiązek:
a) czynnej pracy wychowawczej i rzetelnego wypełniania swoich obowiązków na powierzonej im drogą wyboru lub powołania funkcji w Stowarzyszeniu; szczegółowe zasady wypełniania tego obowiązku określają odpowiednio Naczelnik Harcerzy lub Naczelniczka Harcerek;
b) aktywnego udziału w życiu i pracy własnego kręgu / ogniska;
c) przestrzegania Statutu oraz regulaminów wewnętrznych Stowarzyszenia;
d) systematycznego opłacania składki organizacyjnej;
e) przestrzegania Prawa Harcerza / Harcerki.

§ 14

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba pełnoletnia, która zadeklaruje akceptację charakteru i celu Stowarzyszenia oraz gotowość wspierania go modlitwą, pomocą materialną lub własną pracą.
2. Członkowie wspierający działają w sposób określony przez szefa jednostki, przy której działają.
3. Członkowie wspierający mają obowiązek rzetelnie i systematycznie wykonywać swe zobowiązania wynikające z zadeklarowanej formy pomocy w realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.
4. Członkowie wspierający mają prawo:
a) czynnie uczestniczyć we wszystkich formach aktywności jednostki, przy której działają, wskazanych przez szefa tej jednostki;
b) twórczo wspierać Stowarzyszenie w realizacji jego celów statutowych, przyczyniając się do jego rozwoju;
c) używać oznaki i strój Stowarzyszenia.
5. Członków wspierających przyjmują do Stowarzyszenia szczepowi / szczepowe, hufcowi / hufcowe, komendanci / komendantki chorągwi, Przewodniczący Stowarzyszenia, Naczelnik Harcerzy lub Naczelniczka Harcerek.

§ 15

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w wyniku:
1. deklaracji zainteresowanej osoby o wystąpieniu ze Stowarzyszenia;
2. decyzji Naczelnika Harcerzy lub Naczelniczki Harcerek o pozbawieniu członkostwa w wyniku zaprzestania czynnej pracy wychowawczej oraz zaprzestania pełnienia funkcji w Stowarzyszeniu powierzonej w drodze wyboru lub powołania;
3. decyzji Naczelnika Harcerzy lub Naczelniczki Harcerek o pozbawieniu członkostwa w wyniku:
a) uporczywego lub rażącego nie wywiązywania się z obowiązków określonych odpowiednio w § 13 lub § 14 Statutu oraz w regulaminach wewnętrznych,
b) poważnego naruszenia powszechnie akceptowanych zasad postępowania lub Prawa Harcerza / Harcerki,
c) niepłacenia składki organizacyjnej przez okres sześciu miesięcy;
4. śmierci członka.

§ 16

Od decyzji Naczelnika Harcerzy lub Naczelniczki Harcerek o pozbawieniu członkostwa służy zainteresowanemu prawo odwołania się do Rady Naczelnej w terminie miesiąca od otrzymania decyzji.  Rada Naczelna rozpatruje odwołanie na swoim najbliższym posiedzeniu lecz nie później niż w terminie 6 miesięcy od otrzymania odwołania.  Decyzja Rady Naczelnej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

§ 17

1. Uczestnicy poniżej 16-go roku życia przyjmowani są do Stowarzyszenia na podstawie pisemnej zgody-deklaracji rodziców (opiekunów).
2. Osoby powyżej 16-go roku życia i osoby pełnoletnie pragnące posiadać w Stowarzyszeniu jedynie status uczestnika i kandydaci na członków czynnych w chwili podjęcia działalności w Stowarzyszeniu (okresu kandydackiego) deklarację uczestnictwa składają sami.
3. Deklaracja winna zawierać akceptację charakteru Stowarzyszenia oraz wysokości i trybu uiszczania składki organizacyjnej.
4. Decyzje o przyjęciu uczestników podejmują szefowie / szefowe jednostek Stowarzyszenia.
5. Uczestnicy mają obowiązek:
a) systematycznego udziału w zajęciach swojej jednostki (gromady, drużyny, kręgu / ogniska lub samodzielnego zastępu);
b) rzetelnego spełniania przyjętych przez siebie lub powierzonych przez przełożonych obowiązków, w tym systematycznego opłacania składki organizacyjnej;
c) przestrzegania etykiety i dyscypliny organizacyjnej oraz nienagannej, zgodnej z Prawem Harcerza / Harcerki postawy osobistej.
6. Uczestnicy mają prawo do:
a) przynależności do określonej jednostki Stowarzyszenia (gromady, drużyny, kręgu / ogniska lub samodzielnego zastępu);
b) czynnego udziału we wszystkich formach aktywności swojej jednostki;
c) używania stroju i oznak Stowarzyszenia;
d) w razie potrzeby korzystania z różnych form pomocy udzielanej przez Stowarzyszenie.
7. Uczestnicy Stowarzyszenia nie mogą należeć do innej organizacji harcerskiej a osoby niepełnoletnie również do organizacji o charakterze politycznym.
8. Uczestnictwo w Stowarzyszeniu ustaje wskutek:
a) deklaracji o wystąpieniu ze Stowarzyszenia;
b) zaprzestania działalności w Stowarzyszeniu (brak aktywności w okresie przynajmniej 3 miesięcy);
c) wykluczenia ze Stowarzyszenia w wyniku poważnego przekroczenia norm określonych w p. 5;
d) niepłacenia składki organizacyjnej przez okres 3 miesięcy.
9. Decyzję o pozbawieniu statusu uczestnika podejmuje szef / szefowa jednostki Stowarzyszenia.

Rozdział IV.
Organizacja pracy i struktura organizacyjna

§ 18

Swoją pracę wychowawczą Stowarzyszenie prowadzi w dwóch Nurtach:
1. w Nurcie Harcerzy;
2. w Nurcie Harcerek.

§ 19

Wewnątrz Nurtów praca wychowawcza odbywa się w trzech gałęziach wiekowych:
1. odnośnie Harcerzy:
a) wilczków, wiek od 8 do 12 lat;
b) harcerzy, wiek od 12 do 17 lat;
c) wędrowników, wiek powyżej 17 lat;
2. odnośnie Harcerek:
a) wilczków, wiek od 8 do 12 lat;
b) harcerek, wiek od 12 do 16, 17 lat;
c) przewodniczek, wiek powyżej 16, 17 lat.

§ 20

1. Organizacja Stowarzyszenia opiera się na podziale terytorialnym na szczepy, hufce, chorągwie i szczebel krajowy.
2. Szczep składa się zasadniczo z gromady wilczków, drużyny harcerzy / harcerek oraz ewentualnie kręgu lub ekipy wędrowników / ogniska lub ekipy przewodniczek. Na czele szczepu stoi szczepowy / szczepowa wspierany przez duszpasterza szczepu.
a) Gromada jest jednostką wilczków.  Składa się z 2 do 6 szóstek, na których czele stoją szóstkowi.  Gromadą kieruje Akela (przewodnik Gromady), wspierany przez przybocznych.
b) Drużyna jest jednostką harcerzy / harcerek.  Składa się z 2 do 6 zastępów, do których należy od 5 do 9 harcerzy / harcerek, na których czele stoją zastępowi / zastępowe.  Drużyną kieruje drużynowy / drużynowa, którego wspiera kilku przybocznych.
c) Krąg /ognisko jest jednostką wędrowników / przewodniczek.  Składa się z ekip, na czele z szefem kręgu / szefową ogniska oraz szefami / szefowymi ekip.
3. Samodzielny zastęp składa się maksymalnie z 10 harcerzy / harcerek, na czele z zastępowym / zastępową w wieku co najmniej 16 lat.  Samodzielny zastęp można utworzyć jedynie w przypadku, gdy w danej miejscowości nie jest możliwe utworzenie pełnej drużyny lub szczepu.  Opiekę nad samodzielnym zastępem sprawuje członek czynny wyspecjalizowany w kierowaniu samodzielnymi zastępami lub szczepowy / szczepowa najbliższego szczepu.
4. Hufiec tworzony jest dla określonego terytorium i skupia działające na nim jednostki. Na czele hufca stoi hufcowy / hufcowa wspierany przez duszpasterza.
5. Chorągiew może być tworzona, aby połączyć kilka hufców.  Na czele chorągwi stoi komendant chorągwi / komendantka chorągwi wspierany przez duszpasterza.
6. Szczebel krajowy tworzą Ekipy Krajowe powoływane oddzielnie przez Naczelnika Harcerzy i Naczelniczkę Harcerek do pomocy w ich zadaniach (w których skład wchodzą co najmniej Namiestnicy gałęzi) oraz władze naczelne.

Rozdział V.
Władze Stowarzyszenia

§ 21

Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są:
1. Sejmik;
2. Rada Naczelna;
3. Zarząd;
4. Przewodniczący Stowarzyszenia;
5. Naczelnik Harcerzy;
6. Naczelniczka Harcerek.

§ 22

1. Sejmik jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Sejmik zbiera się co trzy lata; zwołuje go Zarząd ogłaszając swoją decyzję co najmniej na 30 dni przed planowanym terminem.
3. W Sejmiku mają prawo uczestniczyć osobiście członkowie czynni z czynnym i biernym prawem wyborczym.
4. Do kompetencji Sejmiku należy:
a) przyjęcie sprawozdania z działalności Naczelnika Harcerzy i Naczelniczki Harcerek,  sprawozdania finansowego Zarządu oraz sprawozdania Rady Naczelnej – ocena działalności Stowarzyszenia i jego władz naczelnych w minionym okresie; udzielenie absolutorium ustępującym członkom władz naczelnych;
b) wybór nowych członków Rady Naczelnej;
c) przyjęcie założeń programu na najbliższe trzy lata oraz zaleceń dla władz naczelnych;
d) podejmowanie decyzji rozstrzygających w sprawach wniesionych pod obrady Sejmiku;
e) zmiany Statutu Stowarzyszenia;
f) podjęcie decyzji o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.
5. Sejmik obraduje w oparciu o przyjęty przez siebie regulamin obrad zaproponowany przez Zarząd.
6. Decyzje Sejmiku podejmowane są normalnie zwykłą większością głosów, jedynie decyzja o zmianie Statutu lub rozwiązaniu Stowarzyszenia wymagają większości kwalifikowanej 2/3, a decyzja o rozwiązaniu dodatkowo obecności przynajmniej połowy czynnych członków Stowarzyszenia.
7. W trybie nadzwyczajnym Sejmik może być zwołany dla ważnej przyczyny na wniosek Rady Naczelnej, Zarządu lub 1/3 ogólnej liczby członków czynnych.  Sejmik powinien być zwołany w ciągu 30 dni od dnia formalnego zgłoszenia wniosku.  Sejmik nadzwyczajny obraduje w sprawach dla których został zwołany.

§ 23

1. Rada Naczelna jest organem nadzoru i kontroli wewnętrznej w Stowarzyszeniu.
2. Radę Naczelną w składzie 6 – 12 osób powołuje spośród członków czynnych Sejmik na trzyletnią kadencję.  Członkiem Rady Naczelnej może zostać jedynie osoba będąca członkiem czynnym od co najmniej trzech lat.  Kandydata do Rady Naczelnej ma prawo zgłosić trzech członków czynnych, wśród których jest co najmniej jeden członek czynny pełniący funkcję komendanta / komendantki chorągwi albo hufcowego / hufcowej albo kończący kadencję Naczelnik Harcerzy lub Naczelniczka Harcerek.
3. Rada Naczelna na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona przewodniczącego i jego zastępcę.
4. Rada Naczelna wybiera spośród członków czynnych Przewodniczącego Stowarzyszenia, Naczelnika Harcerzy, Naczelniczkę Harcerek, Sekretarza Krajowego i Skarbnika Stowarzyszenia.. Osoby te tworzą Zarząd Stowarzyszenia.
5. Rada Naczelna zbiera się nie rzadziej niż raz na pół roku zwoływana przez przewodniczącego Rady i działa w oparciu o przyjęty przez siebie regulamin i plan pracy.  Uchwały Rady Naczelnej zapadają zwykłą większością głosów.
6. Do kompetencji Rady Naczelnej należy:
a) nadzorowanie i kontrolowanie działań Zarządu, Przewodniczącego Stowarzyszenia, Naczelnika Harcerzy i Naczelniczki Harcerek oraz jednostek terenowych pod kątem zgodności z prawem, Statutem i regulaminami wewnętrznymi;
b) zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego sporządzanego przez Zarząd,
c) kontrolowanie gospodarki majątkowej Stowarzyszenia;
d) przedstawianie Zarządowi, Przewodniczącemu Stowarzyszenia, Naczelnikowi Harcerzy, Naczelniczce Harcerek oraz jednostkom terytorialnym zaleceń i wniosków z przeprowadzonych kontroli.
7. Dla ważnych przyczyn Rada Naczelna może odwołać każdego z członków Zarządu przed upływem kadencji.
8. W przypadku opuszczenia składu Rady Naczelnej przez któregoś z jej członków Rada Naczelna może dokooptować na jego miejsce nowego członka, nie więcej jednak niż 1/3 swojego składu.
9. Członkowie Rady Naczelnej nie mogą:
a) być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia;
b) być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej;
c) otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Naczelnej żadnego wynagrodzenia z wyjątkiem zwrotu uzasadnionych kosztów.

§ 24

1. Zarząd jest powoływany przez Radę Naczelną. W skład Zarządu wchodzą: Przewodniczący Stowarzyszenia, dwoje Wiceprzewodniczących, Sekretarz Krajowy i Skarbnik Stowarzyszenia.  Wiceprzewodniczącymi są z urzędu Naczelnik Harcerzy i Naczelniczka Harcerek. Przewodniczący Stowarzyszenia, Skarbnik Stowarzyszenia i Sekretarz Krajowy są powoływani przez Radę Naczelną na roczną kadencję a Naczelnik Harcerzy i Naczelniczka Harcerek na trzyletnią kadencję.
2. Kompetencje Przewodniczącego Stowarzyszenia określa § 25, kompetencje Naczelnika Harcerzy i Naczelniczki Harcerek określa § 26.  Skarbnik Stowarzyszenia odpowiada za kierowanie finansami Stowarzyszenia a Sekretarz Krajowy za dokumentację oraz sekretariat  Zarządu i Sejmiku.
3. Zarząd:
a) zarządza i kieruje bieżącą pracą Stowarzyszenia;
b) sporządza roczne sprawozdanie finansowe;
c) ustala wysokość składki organizacyjnej;
d) zwołuje Sejmik;
e) uchwala regulaminy i przepisy wewnętrzne normujące życie i działalność Stowarzyszenia;
f) podejmuje w imieniu Stowarzyszenia czynności prawne; sposób zaciągania zobowiązań majątkowych określa § 34.
4. Zarząd może utworzyć biuro i zatrudnić osoby do prowadzenia bieżących spraw Stowarzyszenia, udzielając im stosownych pełnomocnictw.
5. Zarząd odbywa posiedzenia co najmniej raz w miesiącu. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. Sekretarz Krajowy sporządza protokoły z posiedzeń Zarządu i przesyła je także członkom Rady Naczelnej.

§ 25

1. Przewodniczącego Stowarzyszenia wybiera spośród członków czynnych Rada Naczelna na roczną kadencję.
2. Przewodniczący Stowarzyszenia:
a) Przewodniczy Zarządowi i Sejmikowi;
b) reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz;
c) występuje do Konferencji Episkopatu Polski z wnioskiem o zatwierdzenie Duszpasterza Krajowego;
d) wraz z Zarządem odpowiada za gospodarkę Stowarzyszenia;
e) dba o dobre zarządzanie, administrowanie oraz wykonywanie Statutu i regulaminów Stowarzyszenia.
3. Czynności swoje Przewodniczący Stowarzyszenia sprawuje w porozumieniu z Naczelnikiem Harcerzy i Naczelniczką Harcerek.

§ 26

1. Naczelnik Harcerzy i Naczelniczka Harcerek są wybierani przez Radę Naczelną na trzyletnią kadencję.
2. Naczelnik Harcerzy i Naczelniczka Harcerek są z urzędu Wiceprzewodniczącymi Zarządu.
3. Naczelnik Harcerzy i Naczelniczka Harcerek kierują swoimi Nurtami, organizując ich życie i odpowiadając za ich poziom pedagogiczny i rozwój.  W szczególności, Naczelnik Harcerzy i Naczelniczka Harcerek, każde samodzielnie w ramach Nurtu, którym kierują:
a) powołują i rozwiązują hufce i chorągwie,
b) powołują i rozwiązują inne jednostki Stowarzyszenia znajdujące się poza strukturą hufca lub chorągwi,
c) koordynują i kierują zajęciami hufcowych (komendantów chorągwi w wypadku ich powołania) i innych podległych im szefów jednostek;
d) powołują osoby na funkcje wychowawcze, w tym szefów wszystkich jednostek Stowarzyszenia i nadają im członkostwo czynne;
e) odpowiadają za organizację obozów szkoleniowych i formację członków czynnych;
f) składają sprawozdania ze swojej działalności Radzie Naczelnej, której przedkładają problemy wymagające wyrażenia opinii;
g) odpowiadają za wydawnictwa Stowarzyszenia;
h) wraz z Przewodniczącym Stowarzyszenia reprezentują swoje Nurty na zewnątrz.
4. Do pomocy w swoich zadaniach Naczelnik Harcerzy i Naczelniczka Harcerek powołują Ekipy Krajowe, w których skład wchodzą co najmniej Namiestnicy gałęzi.

§ 27

1. Zarząd wybiera Duszpasterza Krajowego, który wspiera Zarząd radą w jego działaniach.  Duszpasterz Krajowy nie jest członkiem Zarządu lecz uczestniczy w jego pracach z głosem doradczym.  Duszpasterz Krajowy jest wybierany na trzyletnią kadencję.
2. Przewodniczący Stowarzyszenia występuje z wnioskiem do właściwej władzy kościelnej o zatwierdzenie Duszpasterza Krajowego przez Konferencję Episkopatu Polski.  Do wniosku Przewodniczący Stowarzyszenia dołącza zgodę biskupa właściwego dla tego księdza na objęcie przez niego funkcji Duszpasterza Krajowego.
3. Duszpasterz Krajowy wspiera też duchowo Radę Naczelną i Ekipy Krajowe powoływane przez Naczelnika Harcerzy i Naczelniczkę Harcerek.
4. Duszpasterz Krajowy:
a) uczestniczy w refleksji wychowawczej Stowarzyszenia i przypomina o nauczaniu Kościoła katolickiego, zwłaszcza w dziedzinie wychowania chrześcijańskiego dzieci i młodzieży;
b) informuje Stowarzyszenie o inicjatywach władz kościelnych w dziedzinie wychowania;
c) czuwa nad przekazywaniem informacji o działalności Stowarzyszenia właściwym władzom kościelnym.

§ 28

1. Władzami Stowarzyszenia na szczeblu poszczególnych jednostek terytorialnych są:
a) na szczeblu chorągwi (w przypadku jej powołania) – komendant chorągwi powoływany przez Naczelnika Harcerzy i komendantka chorągwi powoływana przez Naczelniczkę Harcerek;
b) na szczeblu hufca – hufcowy powoływany przez Naczelnika Harcerzy i hufcowa powoływana przez Naczelniczkę Harcerek;
c) na szczeblu szczepu – szczepowy powoływany przez Naczelnika Harcerzy i szczepowa powoływana przez Naczelniczkę Harcerek.
2. W zakresie składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych wyżej wymienione osoby działają w zakresie pełnomocnictw otrzymanych od Zarządu, zgodnie z § 34.

§ 29

Szefowie / szefowe jednostek (drużyn, gromad i kręgów / ognisk) działają w zakresie pełnomocnictw udzielonych przez szczepowego / szczepową lub hufcowego / hufcową.

Rozdział VI.
Gospodarka Stowarzyszenia

§ 30

Dla zabezpieczenia środków na realizację swych celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą.

§ 31

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 32

Majątek Stowarzyszenia pochodzi z:
1. składek organizacyjnych;
2. darowizn, zapisów i spadków;
3. dochodów z własnej działalności;
4. dotacji i innych środków przekazywanych na cele statutowe Stowarzyszenia przez organy państwowe i samorządu terytorialnego oraz jednostki gospodarcze.

§ 33

Majątek służy statutowej działalności Stowarzyszenia i stanowi jego własność. W imieniu Stowarzyszenia zarządza majątkiem Zarząd Stowarzyszenia lub, w jego imieniu, przełożeni poszczególnych jednostek oraz inne osoby – w zakresie otrzymanych pełnomocnictw.

§ 34

1. Do składania  oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych w imieniu Stowarzyszenia uprawnione są następujące osoby:
a) dwóch członków Zarządu działających łącznie; albo
b) dwóch pełnomocników powoływanych przez Zarząd działających łącznie w zakresie otrzymanych pełnomocnictw; pełnomocnictwo może obejmować prawo do ustanowienia dalszych pełnomocników.
2. Do wykonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych osoby wymienione w ust. 1 mogą ustanowić pełnomocnika działającego samodzielnie w zakresie otrzymanego pełnomocnictwa.
3. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 35

Następujące czynności mające za przedmiot majątek Stowarzyszenia są zakazane:
1. udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do członków Stowarzyszenia, członków władz Stowarzyszenia lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
2. przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz członków Stowarzyszenia, członków władz Stowarzyszenia lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3. wykorzystywanie majątku na rzecz członków Stowarzyszenia, członków władz Stowarzyszenia lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,
4. zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie władz Stowarzyszenia lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

§ 36

W przypadku rozwiązania się Stowarzyszenia decyzję o przeznaczeniu jego majątku podejmują kolejno:
1. Sejmik podejmujący decyzję o rozwiązaniu;
2. Rada Naczelna w swym ostatnim składzie;
3. Likwidator wyznaczony przez Sejmik.

Rozdział VII.
Przepisy końcowe

§ 37

1. Statut, jego zmiany i uzupełnienia uchwala Sejmik Stowarzyszenia, zgodnie z zasadami § 22 ust. 6.
2. Zgodnie z kanonem 299 §3 Kodeksu prawa kanonicznego „statut, jego zmiany i uzupełnienia, wymagają do ważności potwierdzenia przez Konferencję Episkopatu Polski.”